OBSZARY DZIAŁANIA

Jesteśmy grupą profesjonalistów działających w szeroko pojętej branży turystycznej. Dzięki otwartej i elastycznej formule organizacyjnej, jaką jest właśnie klaster, zamierzamy wpływać na zwiększenie atrakcyjności obszaru działania klastra (teren Polski i Niemiec), zwiększenie dochodów naszych członków przede wszystkim w trzech głównych obszarach:


  • fortyfikacje i umocnienia,
  • historia i tradycje winiarskie,
  • pałace i zamki.

obszary te mogą w przyszłości ulec rozszerzeniu.


Cele naszego działania:

  1. Celem Klastra Turystyki Historycznej jest wspieranie działań zmierzających do stworzenia sieci podmiotów funkcjonujących na pograniczu polsko-niemieckim
    w szeroko rozumianej branży turystyczno-historycznej.
  2. W celu wykorzystania własnego potencjału turystycznego a także dziedzictwa historycznego regionu podejmowane będą następujące działania:

a) prowadzenie działań wspomagających rozwój i promocję przedsiębiorstw działających w branży turystyki historycznej,

b) tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności biznesowej,

c) podejmowanie działań mających na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych dla Klastra,

d) podejmowanie działań, których celem będzie lobbowanie na rzecz Klastra,

e) realizacja wspólnych projektów, których celem będzie promocja Klastra oraz jego członków,

f) budowa marki Klastra, jako podmiotu wspierającego rozwój turystyki historycznej na polsko-niemieckim pograniczu,

g) rozwój marki Klastra (np.: promocja, public relations), jako obszarów ukierunkowanych na wspieranie turystyki historycznej,

h) wzrost pozycji Klastra jako partnera wobec otoczenia (np. wobec podmiotów funkcjonujących w branży turystycznej na obszarze działalności Klastra oraz poza nim),

i) wspieranie rozwoju transgranicznej turystyki historycznej poprzez tworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, administracji, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz osób fizycznych.

Zobacz nasz statut, przeczytaj jak do nas przystąpić i skontaktuj się z nami

Zapraszamy do współpracy!!!